جامعه اسلامی شیعیان در اتریش

Pezzlgasse 58 ,  1170 Wien       

ایمیل:  office@schia.at ,  info@schia.at

تلفن برای فارسی زبان ها: 004369917775533